Privacyverklaring

 

Privacybeleid 

Sportvereniging Stevensbeek ( hierna te noemen SVS) met de afdelingen voetbal, volleybal, Schaatsen Skeeleren en Rugby hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
 In dit schrijven over Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SVS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacybeleidsnotitie. 

·         Verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als SVS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover dan kunt u dit doen door contact op te nemen met één van de bestuursleden van de betreffende afdeling. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers 

Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door SVS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

·         Administratieve doeleinden waaronder contributieheffing, aanvragen subsidies, deelname wedstrijden en toernooien. 

·         Communicatie over uitnodigingen, trainingen, wedstrijden en alle andere clubactiviteiten. 

·         Historische en statistische doeleinden. 

·         Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier. 

·         Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SVS de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN-nummer
 • Telefoonnummer, vast en/of mobiel
 • E-mailadres
 • Pasfoto 

Uw persoonsgegevens worden door SVS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Daarna worden deze gegevens in het archief bewaard. 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de ledenadministratie bij: 

·         KNVB (voor leden afdeling voetbal) 

·         Nevobo (voor leden afdeling volleybal) 

·         KNSB (voor kaderleden en actieve skeelerleden van de afdeling Schaatsen en Skeeleren) 

·         Rugby Nederland (voor leden van de afdeling Rugby) 

 

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Foto en filmmateriaal 

U verleent toestemming voor het maken van foto’s en film bij clubactiviteiten. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op website, social media, nieuwsbrieven en promotieactiviteiten.  Een lid heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt daarvoor contact opnemen met het afdelingsbestuur. 

 

Bewaartermijn 

SVS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging 

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. De bestuursleden en andere vrijwilligers binnen de club en leden van de betreffende bonden zijn verplicht tot geheimhouding van de door de leden verstrekte gegevens. Verder draagt SVS er zorg voor dat alle vrijwilligers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. 

Binnen SVS worden regelmatig de afspraken en maatregelen met betrekking tot de AVG geëvalueerd en indien nodig worden deze aangepast. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons afdelingsbestuur  op te nemen.
 Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Tot slot 

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens , dan kunt u contact opnemen met het bestuurslid van de betreffende afdeling van SVS. 

[email protected]) of met de exploitant van de website.